Kto może grać na giełdzie papierów wartościowych?

Kto może grać na giełdzie? Oczywiście nie każdy kto chce może uzyskać bezpośredni dostęp do giełdy po to, aby na niej zawierać transakcje. Giełda to nie instytucja powszechnie dostępna. Każda osoba jednakże może zakupić albo sprzedawać akcje dzięki instytucjom pośredniczącym. Działa to tak, że instytucje, firmy oraz osoby prywatne korzystają z usług maklerów, którzy reprezentują banki lub własne firmy maklerskie. Klient w taki więc prosty sposób zostaje dopuszczony do giełdy w sposób pośredni. Transakcje bezpośrednio na giełdzie mogą zawierać osoby, które są uprawnione do występowania na giełdzie z prawem przeprowadzania transakcji.
Zależnie od kraju, w którym znajduje się giełda, w inny sposób dobierane jest grono osób (podmiotów), które mają prawo dokonywać transakcji na giełdzie. W sposób uproszczony można to przedstawić tak, że każda osoba dopuszczona do giełdy z prawem zawierania transakcji jest sprawdzana niejako „podwójnie”, a czasem nawet i „potrójnie” przez giełdowy i ponadgiełdowy organ dopuszczający do występowania na giełdzie oraz rynku kapitałowym.
Jako specjalista – taki człowiek musi mieć odpowiednie kwalifikacje, natomiast jako członek – cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Bywa, że i status majątkowy kandydata jest brany pod uwagę. Wszystko to ma służyć zabezpieczeniu rzetelności przeprowadzanych transakcji. Ci „giełdziarze” są także kontrolowani i „na bieżąco”.
Makler, inaczej broker to pośrednik działający we własnym imieniu i na rachunek klienta. Dealer to uczestnik giełdy działający we własnym imieniu i na własny rachunek. Z tym że podział makler – dealer należy traktować z dużą dozą tolerancji, ponieważ występuje wiele klasyfikacji grup uprawnionych, występują różne określenia oraz zakresy kompetencji.

Na giełdach występuje pewna grupa jej uczestników, która obarczona jest szczególnymi obowiązkami i wynikającymi stąd ograniczeniami. Specjaliści (amer. specialists, bryt. jobbers) to ta grupa maklerów, która specjalizuje się w obrocie wybranych papierów wartościowych i jest zobowiązana robić to w odpowiedni sposób. Mianowicie zawiera transakcje wyłącznie na giełdzie i wyłącznie z jej uczestnikami. Operacje przeprowadza we własnym imieniu i na własny rachunek. Operacje giełdowe przeprowadza się według cen ustalonych przez siebie, jednak z każdym pośrednikiem, który chce kupić lub sprzedać te papiery wartościowe. Specjalista zapewnia płynność obrotu wybraną grupą papierów wartościowych.

Na giełdzie niemieckiej takimi maklerami o specjalnym statusie są maklerzy kursowi (niem. Kursmakler). Wyznaczają oni kursy papierów wartościowych, w których się specjalizują, i które znajdują się w tym segmencie giełdy, który zwany jest rynkiem urzędowym. Nie mają prawa dokonywać transakcji we własnym imieniu i na własny rachunek papierami, których kursy wyznaczają. Występując na wspomnianym już tzw. rynku urzędowym giełdy mają absolutną wyłączność handlu określoną grupą walorów. Inni uczestnicy giełdy korzystają z tego pośrednictwa.
Tryb powołania maklera o specjalnym statusie jest odmienny niż zwykłe dopuszczenie do operacji giełdowych. Wynika to z faktu, że makler taki wypełnia szczególne funkcje. Na giełdzie warszawskiej specjalny status mają maklerzy – specjaliści. Specjalista opiekuje się określonym papierem wartościowym albo jakąś grupą papierów wartościowych. To do niego właśnie trafiają wszystkie zlecenia kupna-sprzedaży danego waloru, którym się opiekuje. Specjaliści ponoszą też odpowiedzialność za ciągłość obrotu określonym walorem. Specjalista może ustalić kurs danego waloru z uwzględnieniem zasady osiągnięcia największego obrotu. W przypadku występowania poważniejszych różnic między ofertami kupna i sprzedaży ma on prawo by dokonywać interwencji tzw. interwencyjna sprzedaż lub zakup, ale może dokonywać tej interwencji w pewnym ograniczonym wymiarze.

Tak więc, aby grać na giełdzie nie będąc maklerem, jako zwykły klient wystarczy założyć sobie konto maklerskie w jednym z wybranych banków, które oferują taką usługę.

Przeczytaj także: